دبیرستان غیردولتی دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره اول)

فضای مدرسه

آزمایشگاه

امورمالی

سالن اجتماعات

سالن ورزشی

سایت

کتابخانه

نمازخانه