دبیرستان غیردولتی دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره اول)

افتخارات و دستاوردهای دبیرستان