دبیرستان غیردولتی دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره اول)

افتخارات فرهنگی و هنری دبیرستان